Obchodné podmienky

Článok I
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov


     1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP")  platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod") na rbdent.sk.


     2. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na rbdent.sk.


     3. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedoktnuté.


     4. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na rbdent.sk


     5. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na rbdent.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-obchodu.


     6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na rbdent.sk.


Článok II
Objednávka


     1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.


     2. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.


     3. Odstúpenie od zmluvy pri tovare, ktorý nie je zhotovený na základe osobitných požiadaviek spotrebiteľa je možné do 14 dní od uzavretia zmluvy, resp. do 14 dní od prevzatia tovaru.


     4. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu bober@rbdent.sk


Článok III
Storno objednávky


     1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením.


     2. Záväzným potvrdením sa rozumie písomný súhlas zaslaný mailom, SMS, faxom, poštou, alebo zaplatenie objednávky.


     3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní.Článok IV
Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy


     1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia tovaru.


     2. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný.


     3. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady .


     4. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.


Článok V
Cenové podmienky


     1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s DPH, ak nie je uvedené inak.


     2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na rbdent.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na rbdent.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Článok VI
Poštovné
 a balné

     1. Predávajúci si balné neúčtuje. Jednotné poštovné je 4.00 €  na všetky objednávky. Poštovné pri osobnom odbere Vám účtovať nebudeme. Na dobierku posielame tovar len po predchádzajúcej vzájomnej dohode. Cena dobierky je od 4,90 €, záleží na hmotnosti tovaru.


     2. Ak je pri nejakom tovare akcia na poštovné, platí cena poštovného uvedená pri tovare. Je to vždy nižšia cena ako je uvedené v Článku VI,  bod 1.


     3. Opakované doručenie, v prípade neprevzatia zásielky alebo alebo uvedenia nesprávnych údajov, je spoplatnené rovnako.

     4. Tovar je dodávaný v stabilnom obale a spravidla najlacnejšiu cestou. Spôsob dodávky určuje rbdent.sk.

     5. Poštovné pre služby tlače sú uvedené v tabuľke nižšie. Zásielky v hodnote nižšej ako 30 € su spravidla odosielané ako list, alebo balík na poštu.

 

   Výška objednávky
  Platba vopred    Dobierka
  do 24 €   2.49 €
4.49
  24,01 € - 49.99  ZADARMO 2,49 €
  nad 50  ZADARMO 1.49

Tieto ceny platia len pre tlač, bez ceny za príplatkový papier.


 

Článok VII
Platobné podmienky


     1. Platby sa vykonávajú v EUR.


     2. PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet rbdent.sk:     3. Na dobierku posielame tovar len po predchádzajúcej vzájomnej dohode, to sa ale nevzťahuje na služby tlače.


Článok VIII
Dodacie podmienky


     1. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom.


     2. Tovar ktorý máme na sklade je odoslaný na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke do 24 hodín od prijatia platby.


     3. Ak je v objednávke aj tovar, ktorý nemáme na sklade, bude objednávka odoslaná až po prijatí tovaru na sklad. To može trvať 7 - 14 dní, záleží od druhu tovaru a dodávateľa.  Predávajúci sa zaväzuje tovar odoslať najneskôr do 30 dní od prijatia platby. Ak Kupujúci nepreberie zásielku na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu  v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.


     4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho zaplatením kúpnej ceny.


     5. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.


     6. Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.


     7. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Článok IX
Záručné podmienky a záručná doba


     1. Záručná doba : podľa obchodneho zákonníka, alebo určí výrobca.


     2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.


     3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.


     4. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane Požadovaných dokladov.


     5. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.


 Článok X
Ochrana osobných údajov


     1. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.


     2. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom E-obchodu na rbdent.sk Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.


     3. Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu Predávajúceho po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u Predávajúceho namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.


     4. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.


     5. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.Článok XI
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia


     1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.


     2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej staroslivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.


     3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.


     4. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

Článok XII
Vizitky a tlač

Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť všetkých údajov z grafického návrhu. Schválený grafický návrh predávajúci považuje za konečnú verziu pre výrobu vizitiek. Za akékoľvek chyby v návrhu, ktorý bol kupujúcim odsúhlasený, nesie zodpovednosť kupujúci. Ak kupujúci neschváli grafický návrh, výroba vizitiek nie je možná.

Tlačíme len z Vami dodaných podkladov.

Výtlačky Vám pošleme väčšinou do 24 hod. od potvrdenia online objednávky (v pracovné dni) v závislosti od vyťaženia našich tlačiarní. Uvedené ceny platia pri pokrytí strany tonerom do max.20% z každej farby. Ak je pokrytie tonerom vyššie, platí základná sadzba bez množstevnej zľavy.

Tlač podľa požiadaviek zákazníka je tovar vyrobený na mieru. Preto objednávateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy podľa príslušného zákona č 102 § 7 ods. 6  z roku 2014.

 

Doplnok k cenníku, príplatok za farebnú stranu pri pokrytí:
20.01% - 25% + 0,03 €
25.01% - 30% + 0,06
30.01% - 35% + 0,09
35.01% - 40% + 0,12
40.01% - 45% + 0,15
45.01% - 50% + 0,18
50.01% - 60% + 0,21
60.01% - 70% + 0,24
70.01% - 80% + 0,27
80.01% - 90% + 0,30

 

Doplnok k cenníku, príplatok za čiernobielu stranu pri pokrytí:
20.01% - 25% + 0,01 €
25.01% - 30% + 0,02
30.01% - 35% + 0,03
35.01% - 40% + 0,04
40.01% - 45% + 0,05
45.01% - 50% + 0,06
50.01% - 60% + 0,07
60.01% - 70% + 0,08
70.01% - 80% + 0,09
80.01% - 90% + 0,10

 

Minimálna hodnota pre online objednávky tlače je 3.20 EUR.


Orgán dozoru pre kupujúceho:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj - Konštantínova 6, 080 01 Prešov